Để thực hiện giao dịch người ta cần các điều kiện nào

Để thực hiện giao dịch người ta cần các điều kiện nào

A. Hai vật có giá trị

B. Thỏa thuận các điều kiện giao dịch

C. Thời gian và địa điểm được thỏa thuận

D. Tất cả các phương án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng