Tìm câu trả lời sai: Mối quan hệ giữa nhu cầu cụ thể và hàng hóa đuơc thể hiện ở

Tìm câu trả lời sai: Mối quan hệ giữa nhu cầu cụ thể và hàng hóa đuơc thể hiện ở

A. Nhu cầu cụ thể được thỏa mãn một phần

B. Nhu cầu cụ thể không được thỏa mãn

C. Nhu cầu cụ thể được thỏa mãn hoàn toàn

D. Tất cả diều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng