Thị trường là gì?

Thị trường là gì?

A. Là một tập hợp những người mua hàng hiện có và sẽ có

B. Là một tập hợp những người bán hàng hiện có và sẽ có

C. Là một tập hợp những người sản xuất hiện có và sẽ có

D. Tất cả các phương án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng