Dịch chỉnh đều là:

Dịch chỉnh đều là:

A. điều chỉnh góc ăn khớp cặp bánh răng

B. điều chỉnh chiều cao răng

C. a & b đều đúng

D. điều chỉnh bán kính vòng lăn

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng