Thay đổi giá trị góc ăn khớp sẽ ảnh hưởng đến bộ truyền:

Thay đổi giá trị góc ăn khớp sẽ ảnh hưởng đến bộ truyền:

A. thay đổi hệ số trùng khớp

B. tính chất làm việc êm của bộ truyền

C. độ bền răng

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng