Dịch vụ đa phương tiện là:

Dịch vụ đa phương tiện là:

A. Dịch vụ chỉ truyền thoại

B. Dịch vụ chỉ truyền hình ảnh

C. Dịch vụ chỉ truyền thoại và hình ảnh

D. Dịch vụ truyền từ ít nhất hai loại hình thông tin trở lên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng