Dịch vụ viễn thông cơ bản là:

Dịch vụ viễn thông cơ bản là:

A. Dịch vụ truyền đưa tức thời thông tin qua mạng viễn thông mà không làm thay đổi loại hình hoặc nội dung thông tin

B. Dịch vụ làm tăng giá trị thông tin của người sử dụng

C. Dịch vụ không cần tính cước

D. Dịch vụ hỗ trợ nhân công cho người sử dụng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng