Dịch vụ khách hàng là trách nhiệm của:

Dịch vụ khách hàng là trách nhiệm của:

A. Bộ phận dịch vụ khách hàng

B. Bộ phận marketing

C. Ban giám đốc

D. Tất cả mọi người trong doanh nghiệp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng