Ý tưởng phát triển dịch vụ có thể đến từ:

Ý tưởng phát triển dịch vụ có thể đến từ:

A. Nguồn nội bộ

B. Khách hàng

C. Nhà phân phối

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng