Dịch vụ nào sau đây có thể chiếm 70% chi phí của dịch vụ nhưng tác động để khách hàng nhận biết dịch vụ thường chỉ chiếm khoảng 30%:

Dịch vụ nào sau đây có thể chiếm 70% chi phí của dịch vụ nhưng tác động để khách hàng nhận biết dịch vụ thường chỉ chiếm khoảng 30%:

A. Dịch vụ bao quanh

B. Dịch vụ cốt lõi

C. Dịch vụ phụ

D. Dịch vụ cộng thêm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng