Đối với dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, dịch vụ mong đợi là:

Đối với dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, dịch vụ mong đợi là:

A. Tư vấn chuyên nghiệp

B. Nhân sự chuyên nghiệp

C. Dịch vụ đáng tin cậy

D. Câu A và C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng