Tín hiệu ra ở mạch hình 5.21JC, dao động trên mức 6VDC. Vấn đề có nhiều khả năng xảy ra nhất đối với mạch là gì ?

Tín hiệu ra ở mạch hình 5.21JC, dao động trên mức 6VDC. Vấn đề có nhiều khả năng xảy ra nhất đối với mạch là gì ?

A. Beta của transistor thấp

B. Tụ điện ghép ở đầu ra bị ngắn mạch

C. Transistor bị ngắn mạch tại tiếp giáp base – emitter

D. Mạch đang làm việc đúng chức năng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng