Điều kiện cần thiết cho quy trình cháy:

Điều kiện cần thiết cho quy trình cháy:

A. Chất cháy, chất ôxy hóa và mồi bắt cháy (nguồn nhiệt)

B. Nhiệt độ chớp cháy, nhiệt độ bốc cháy, nhiệt độ tự bốc cháy

C. Thời gian cảm ứng của quy trình tự bốc cháy

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng