Những nguyên nhân gây ra tai nạn lao động do lắp đặt máy móc thường được biểu hiện:

Những nguyên nhân gây ra tai nạn lao động do lắp đặt máy móc thường được biểu hiện:

A. Việc lắp đặt máy không tốt

B. Không thỏa mãn các yêu cầu về kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng