Định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc hỏng hóc bất thường thì công việc sửa chữa cần được tiến hành dựa trên các yêu cầu an toàn nào sau đây:

Định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc hỏng hóc bất thường thì công việc sửa chữa cần được tiến hành dựa trên các yêu cầu an toàn nào sau đây:

A. Phải có lệnh sửa chữa của quản đốc phân xưởng cơ điện

B. Phải ghi rõ nội dung sửa chữa

C. Phải giao cho những công nhân chuyên nghiệp hoặc đã qua đào tạo hướng dẫn

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng