Định nghĩa áp suất: là lực tác dụng theo phương pháp tuyến bề mặt …: 

Định nghĩa áp suất: là lực tác dụng theo phương pháp tuyến bề mặt …: 

A. … lên một đơn vị diện tích

B. … lên 1 m2

C. … lên 1 cm2

D. … lên 1 in2

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng