Định nghĩa nhiệt dung riêng: Nhiệt dung riêng …

Định nghĩa nhiệt dung riêng: Nhiệt dung riêng …

A. … là nhiệt lượng cần thiết để làm thay đổi nhiệt độ của 1 đơn vị (kg, m3, kmol, …) vật chất.

B. … là nhiệt lượng cần thiết để làm 1 đơn vị (kg, m3, kmol, …) vật chất thay đổi nhiệt độ là 1 độ.

C. … là nhiệt lượng cần thiết để làm vật chất thay đổi nhiệt độ là 1 độ.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng