Trong một hệ thống kín, công kỹ thuật …

Trong một hệ thống kín, công kỹ thuật …

A. … là công làm dịch chuyển bề mặt ranh giới của hệ nhiệt động.

B. … là công làm thay đổi thế năng của chất môi giới.

C. … được tính bằng biểu thức: \(dl = \bar v\int\limits_{{v_1}}^{{v_2}} {dp} \).

D. Cả 3 câu trên đều sai.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng