Vách buồng sấy (vách phẳng) được dựng bằng hai lớp vật liệu, lớp trong dày \({\delta _1}\) = 200mm, \({\lambda _1}\) = 0,93W/(m.độ), lớp vật liệu phía ngoài có \({\lambda _2}\) = 0,45W/(m.độ). Nhiệt độ bề mặt trong cùng t$_{1}$ = 150°C, nhiệt độ bề mặt ngoài cùng t$_{3}$ = 35°C, mật độ dòng nhiệt q = 80W/m$^{2}$ . Chiều dày lớp vật liệu thứ hai \({\delta _2}\) (mm) bằng:

Vách buồng sấy (vách phẳng) được dựng bằng hai lớp vật liệu, lớp trong dày \({\delta _1}\) = 200mm, \({\lambda _1}\) = 0,93W/(m.độ), lớp vật liệu phía ngoài có \({\lambda _2}\) = 0,45W/(m.độ). Nhiệt độ bề mặt trong cùng t$_{1}$ = 150°C, nhiệt độ bề mặt ngoài cùng t$_{3}$ = 35°C, mật độ dòng nhiệt q = 80W/m$^{2}$ . Chiều dày lớp vật liệu thứ hai \({\delta _2}\) (mm) bằng:

A. 450

B. 500

C. 550

D. 469

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng