Những yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình định giá dịch vụ:

Những yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình định giá dịch vụ:

A. Chu kỳ sống, độ co giản

B. Cung cầu

C. Hiện trạng kinh tế, yếu tố đầu vào

D. Thông tin, chi phí chìm

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng