Phương trình nào biểu diễn quan hệ đúng giữa các dòng base, emitter, và collector?

Phương trình nào biểu diễn quan hệ đúng giữa các dòng base, emitter, và collector?

A. IE = IB +

B. IC = IB + IE

C. IE = IB + IC

D. IB = IE + IC

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng