Dựa vào phương pháp nối dây máy phát điện một chiều tự kích từ chia ra làm:

Dựa vào phương pháp nối dây máy phát điện một chiều tự kích từ chia ra làm:

A. 3 loại: kích từ song song; kích từ nối tiếp và kích từ hỗn hợp.

B. 2 loại: kích từ song song; kích từ nối tiếp.

C. 2 loại: tự kích từ và không có kích từ.

D. 2 loại: kích từ vừa song song vừa nối tiếp.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng