Nguyên nhân đai hỏng do mỏi là:

Nguyên nhân đai hỏng do mỏi là:

A. ứng suất thay đổi

B. lực kéo thay đổi

C. tải trọng thay đổi

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng