Entropy S có đơn vị đo là:

Entropy S có đơn vị đo là:

A. \(\frac{J}{kg}\)

B. \(\frac{J}{kg * K}\)

C. \(\frac{J}{K}\)

D. \(\frac{J}{°C}\)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng