Giải pháp tăng năng suất dịch vụ:

Giải pháp tăng năng suất dịch vụ:

A. Cải thiện chất lượng của lực lượng lao động

B. Thay đổi phương thức tác động qua lại giữa khách hàng và người cung cấp dịch vụ

C. Tăng số lượng lao động

D. Câu a và câu b đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng