Vấn đề cơ bản mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có thể gặp phải trong quá trình tìm cách gia tăng lợi nhuận:

Vấn đề cơ bản mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có thể gặp phải trong quá trình tìm cách gia tăng lợi nhuận:

A. Giới hạn về vị trí

B. Giới hạn về khách hàng

C. Bị đối thủ cạnh tranh

D. Khả năng làm việc của nhân viên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng