Góc ôm bộ truyền đai α$_{1}$ = 1200; hệ số ma sát tương đương giữa dây đai và bánh đai f = 0,65. Lực kéo F$_{t}$ = 2500 N. Xác định lực tác dụng lên trục?

Góc ôm bộ truyền đai α$_{1}$ = 1200; hệ số ma sát tương đương giữa dây đai và bánh đai f = 0,65. Lực kéo F$_{t}$ = 2500 N. Xác định lực tác dụng lên trục?

A. 3277 N

B. 3456 N

C. 3657 N

D. 3756 N

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

\({F_0} = \frac{{{F_t}}}{2}\left( {\frac{{{e^{fa}} + 1}}{{{e^{fa}} – 1}}} \right);{F_r} = 2{F_0}\cos \beta /2;\beta = 180^\circ – {\alpha _1}\)