Hệ nhiệt động trong các loại máy nhiệt sau, hệ nào là hệ nhiệt động kín:

Hệ nhiệt động trong các loại máy nhiệt sau, hệ nào là hệ nhiệt động kín:

A. Động cơ đốt trong

B. Động cơ Diesel

C. Bơm nhiệt

D. Cả 3 câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng