Hằng số khí lý tưởng R trong hương trình trạng thái có trị số bằng:

Hằng số khí lý tưởng R trong hương trình trạng thái có trị số bằng:

A. 8314    kJ/kg0K.

B. 8314    J/kg0K.

C. \(\frac{{8314}}{\mu }\)    J/kg0K.

D. \(\frac{{8314}}{\mu }\)    kJ/kg0K.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng