Mục đích của việc đặt ra quy trình dịch vụ là:

Mục đích của việc đặt ra quy trình dịch vụ là:

A. Bảo đảm dịch vụ được cung ứng nhanh nhất, hiệu quả nhất với chi phí thấp nhất có thể.

B. Cho phép giám sát chất lượng dịch vụ, từ đó đánh giá được dịch vụ cả về chất lượng và năng suất

C. Giảm thiểu sự khác biệt, từ đó cho phép định ngân sách chính xác và kế hoạch hóa nhân sự.

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng