Hệ có khả năng trao đổi vật chất với môi trường xung quanh là:

Hệ có khả năng trao đổi vật chất với môi trường xung quanh là:

A. Hệ hở và hệ cô lập

B. Hệ không cô lập và hệ kín

C. Hệ đoạn nhiệt và hệ kín

D. Hệ hở hoặc không cô lập

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng