Trong quá trình đoan nhiệt:

Trong quá trình đoan nhiệt:

A. Công thay đổi thể tích chuyển hóa hoàn toàn thành nội năng của hệ

B. Công kỹ thuật chuyển hóa hoàn toàn thành enthalpy của hệ

C. Tỷ lệ giữa công kỹ thuật và công thay đổi thể tích là một hằng số

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng