Hiện tượng cắt chân răng xuất hiện khi gia công bánh răng trong trường hợp:

Hiện tượng cắt chân răng xuất hiện khi gia công bánh răng trong trường hợp:

A. giảm số răng

B. tăng số răng

C. giảm số răng nhỏ hơn giá trị giới hạn

D. tăng số răng lớn hơn giá trị giới hạn

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng