Số răng tối thiểu của bánh răng để không xảy ra hiện tượng cắt chân răng là:

Số răng tối thiểu của bánh răng để không xảy ra hiện tượng cắt chân răng là:

A. \({Z_{\min }} = \frac{2}{{{{\cos }^2}{\alpha _w}}}\)

B. \({Z_{\min }} = \frac{2}{{{{\sin }^2}{\alpha _w}}}\)

C. \({Z_{\min }} = \frac{2}{{{{\cos }}{\alpha _w}}}\)

D. \({Z_{\min }} = \frac{2}{{{{\sin }}{\alpha _w}}}\)

Trong đó, \({{\alpha _w}}\) là góc nghiêng răng.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng