Hoạt động nào sau đây nhằm khuyếch trương sản phẩm/dịch vụ:

Hoạt động nào sau đây nhằm khuyếch trương sản phẩm/dịch vụ:

A. Khơi dậy sự quan tâm đối với sản phẩm/dịch vụ

B. Tạo lòng tin cho khách hàng đối với sản phẩm/dịch vụ và doanh nghiệp

C. Cung cấp thông tin về sản phẩm/dịch vụ và các lợi ích của nó

D. Cả 3 câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng