Kết quả của giảm phân I tạo ra hai tế bào con mỗi tế bào chứa?

Kết quả của giảm phân I tạo ra hai tế bào con mỗi tế bào chứa?

A. n NST đơn

B. n NST kép

C. 2n NST đơn.

D. 2n NST kép.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng