Tế bào phân chia nhân và tế bào chất ở pha nào?

Tế bào phân chia nhân và tế bào chất ở pha nào?

A. Pha G1

B. Pha G2

C. Pha S

D. Pha M

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng