Khái niệm nào không cùng nội hàm với các khái niệm còn lại:

Khái niệm nào không cùng nội hàm với các khái niệm còn lại:

A. Kênh marketing trực tiếp

B. Kênh phân phối đa cấp

C. Kênh phân phối không cấp

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng