Khi bước xích tăng thì khả năng tải của xích:

Khi bước xích tăng thì khả năng tải của xích:

A. giảm

B. tăng

C. không đổi

D. không xác định

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng