Khi doanh nghiệp xem xét nhiều dự án và lựa chọn dự án có NPV> 0 và NPVmax thì đó là:

Khi doanh nghiệp xem xét nhiều dự án và lựa chọn dự án có NPV> 0 và NPVmax thì đó là:

A. Các dự án xung khắc nhau

B. Các dự án độc lập với nhau

C. Các dự án xung khắc nhau và các dự án loại trừ nhau

D. Các dự án loại trừ nhau

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng