Khi gặp quá tải đột ngột, bộ truyền nào còn có thể làm việc được?

Khi gặp quá tải đột ngột, bộ truyền nào còn có thể làm việc được?

A. đai

B. xích

C. răng

D. b và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng