Với xích có số mắt chẵn, ta sử dụng bộ phận gì để nối xích lại với nhau?

Với xích có số mắt chẵn, ta sử dụng bộ phận gì để nối xích lại với nhau?

A. khoá

B. má xích ngoài

C. chốt bản lề

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng