Khi làm việc ở trong ống tròn và những vật đựng bằng kim loại chúng ta phải làm gì để an toàn:

Khi làm việc ở trong ống tròn và những vật đựng bằng kim loại chúng ta phải làm gì để an toàn:

A. Đi giầy cao su hoặc dùng tấm gỗ khô để lát dưới chân

B. Phải đệm những tấm cách điện ở dưới chân và những vị trí mà thân thể dễ tiếp xúc với vật hàn

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng