Khi sửa chữa những loại máy trên 2000mm phải có:

Khi sửa chữa những loại máy trên 2000mm phải có:

A. Thang, dây đeo an toàn

B. Dàn giáo có lan can tay vịn chắc chắn

C. Hệ thống thang máy

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng