Khi làm việc từ độ cao 2m trở lên hoặc chưa đến độ cao đó nhưng dưới chỗ làm việc có các vật chướng ngại nguy hiểm, nếu không làm được sàn thao tác có lan can an toàn thì người sử dụng lao động phải làm gì:

Khi làm việc từ độ cao 2m trở lên hoặc chưa đến độ cao đó nhưng dưới chỗ làm việc có các vật chướng ngại nguy hiểm, nếu không làm được sàn thao tác có lan can an toàn thì người sử dụng lao động phải làm gì:

A. Không được thi công cùng một lúc ở hai hoặc nhiều tầng trên một phương thẳng đứng nếu không có lưới bảo vệ để bảo vệ an toàn cho người làm việc ở dưới

B. Phải trang bị dây an toàn cho người lao động. Không cho phép người lao động làm việc khi chưa đeo dây an toàn

C. Cán bộ kĩ thuật thi công phải hướng dẫn cách móc dây an toàn cho người lao động

D. Cả a, b và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng