Làm việc dưới các giếng sâu, hầm ngầm, trong các thùng kín cần phải đáp ứng yêu cầu gì:

Làm việc dưới các giếng sâu, hầm ngầm, trong các thùng kín cần phải đáp ứng yêu cầu gì:

A. Phải có đủ biện pháp và phương tiện đề phòng khí độc hoặc sập lở

B. Trước và trong quá trình làm việc phải có chế độ kiểm tra chặt chẽ và có người trực bên ngoài nhằm bảo đảm liên lạc thường xuyên giữa bên trong và bên ngoài

C. Xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp và kịp thời cấp cứu khi xảy ra tai nạn

D. Cả a, b và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng