Khi leo cột bê tông ly tâm, bắt buộc phải đeo dây an toàn với chiều cao tối thiểu là bao nhiêu?

Khi leo cột bê tông ly tâm, bắt buộc phải đeo dây an toàn với chiều cao tối thiểu là bao nhiêu?

A. 2m

B. 3m

C. 4m

D. Cả a, b, c đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng