Khi tiến hành thử nghiệm dây thắt lưng an toàn thì trọng lượng thử và thời gian thử nghiệm đối với dây mới là bao nhiêu?

Khi tiến hành thử nghiệm dây thắt lưng an toàn thì trọng lượng thử và thời gian thử nghiệm đối với dây mới là bao nhiêu?

A. 250 kg, 5 phút

B. 250 kg, 10 phút

C. 300 kg, 5 phút

D. 300 kg, 10 phút 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng