Trước khi leo cột điện có bắt buộc phải tự kiểm tra lại dây thắt lưng an toàn không? a-  b-  d- bắt buộc khi dây mới d- bắt buộc với cả dây cũ và dây mới

Trước khi leo cột điện có bắt buộc phải tự kiểm tra lại dây thắt lưng an toàn không? a-  b-  d- bắt buộc khi dây mới d- bắt buộc với cả dây cũ và dây mới

A. Không bắt buộc

B. Bắt buộc khi dây cũ

C. Bắt buộc khi dây mới 

D. Bắt buộc với cả dây cũ và dây mới

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng