Khí lý tưởng là chất khí mà các phân tử của chúng…

Khí lý tưởng là chất khí mà các phân tử của chúng…

A. Không bị ảnh hưởng bởi sự tương tác lẫn nhau

B. Không bị ảnh hưởng bởi trọng trường

C. Bao gồm cả 2 giả thuyết trên

D. Không bao gồm cả 2 giả thuyết trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng